Úvod  /  Generátory laboratorního plynu

Generátory laboratorního plynu

Laboratorní generátor vodíku Parker - Domnick HunterMístní ply­nové gene­rá­tory posky­tují labo­ra­toři celou řadu význam­ných výhod včetně dra­ma­tic­kého zlep­šení v oblasti bez­peč­nosti, zvý­šení pohodlí a niž­ších nákladů.

Vlastní gene­rá­tory plynů pro ply­no­vou chro­ma­to­gra­fii (GC a GC/MS), kapa­li­no­vou chro­ma­to­gra­fii s hmot­nostní detekcí (LC/MS), spek­trosko­pii, TOC, cir­ku­lární dichro­is­mus, digi­tální radi­o­gra­fii a vypa­řo­vání a TOC (ana­lýza cel­ko­vého orga­nic­kého uhlíku)

Výhody generátorů instalovaných na místě spotřeby

Mini­ma­li­zace bez­peč­nost­ních rizik

Vlastní gene­rá­tor je mno­hem bez­peč­nější, než plyn na zásob­níku; v kaž­dém oka­mžiku je pří­tomno pouze malé množ­ství gene­ro­va­ného plynu o níz­kém tlaku a plyn je pře­ná­šen přímo ke spo­tře­biči. Pokud dojde k úniku, do labo­ra­toře se roz­ptýlí pouze malé množ­ství plynu. Pokud je však plyn dodá­ván z vyso­kotlaké ply­nové láhve, exis­tuje nao­pak vážné nebez­pečí, pro­tože pokud by náhle unikl obsah plné láhve vodíku do labo­ra­toře, došlo by k uvol­nění až 9.000 litrů plynu, který by sní­žil objem dýcha­tel­ného kys­líku. Pod­ni­kový vyví­ječ plynu také eli­mi­nuje mož­nost zra­nění nebo poško­zení při pře­pravě a insta­laci ply­nové láhve. Ply­nová láhev je těžká a může pro per­so­nál a zaří­zení před­sta­vo­vat nebez­pečí v pří­padě, že dojde během pře­pravy k poru­šení ven­tilu (v mnoha zaří­ze­ních vymě­ňují ply­nové lahve spe­ci­álně vyško­lení tech­nici). Při úniku vodíku z láhve by mohlo dojít k explozi.

Maxi­ma­li­zace pohodlí

Vlastní ply­nový gene­rá­tor může dodá­vat plyn 24 hodin denně bez zásahu uži­va­tele (vyjma běžné roční údržby). Naproti tomu, při pou­žití ply­nové láhve musí uži­va­tel sle­do­vat úro­veň plynu v láhvi a zajis­tit, aby v ní byl dosta­tek plynu pro poža­do­vané analýzy.

Lokální sys­tém odstra­ňuje nut­nost vozit náhradní láhve. Když je nutná výměna náhradní ply­nové láhve, je také nutno zajis­tit, aby byla pří­tomna osoba, která je způ­so­bilá s láhvemi mani­pu­lo­vat. Láhve jsou obvykle ulo­ženy mimo labo­ra­toř, z bez­peč­nost­ních důvodů na vzdá­le­ném místě, a výměna láhve může být značně obtížná, zejména za nepří­z­ni­vého počasí.

Kromě toho může natla­ko­vaná láhev před­sta­vo­vat značné riziko v pří­padě, že se labo­ra­toř nachází v seis­micky aktivní oblasti. Hlav­ním pří­no­sem lokál­ních gene­rá­torů plynu je, že jakmile jsou nain­sta­lo­vány, nemu­síte se sta­rat o dodávky plynu. Poža­davky na údržbu jsou mini­mální, stačí vymě­ňo­vat fil­try a pro­vá­dět běž­nou údržbu a také sle­do­vat stav vody v gene­rá­to­rech vodíku.

Mini­ma­li­zace nákladů

Důle­ži­tou výho­dou vlast­ního gene­rá­toru je dra­ma­tický eko­no­mický pří­nos ve srov­nání s pou­ži­tím ply­nové láhve. Pro­vozní náklady na takový gene­rá­tor jsou extrémně nízké, pro­tože vodík se zís­kává z vody a údržba před­sta­vuje něko­lik set eur ročně na pra­vi­del­nou výměnu fil­trů. Naproti tomu, při pou­žití ply­nové tla­kové lahve jsou sku­tečné náklady pod­statně vyšší než cena láhve. Navíc je třeba vzít v úvahu čas potřebný pro pře­pravu lahví, jejich insta­laci, vrá­cení pou­žité láhve do skladu a čekání na kalib­raci sys­tému. Zatímco výpo­čet přes­ných nákladů na pou­žití plynu z lahví pro daného uži­va­tele závisí na celé řadě míst­ních para­me­trů a množ­ství plynu, který je spo­tře­bo­ván, vni­t­ro­pod­ni­kový vývoj plynů má značný poten­ciál úspor. Porov­nání nákladů na dodávky plynu z lahví a nákladů na pou­ží­vání pod­ni­ko­vého gene­rá­toru plynu jsou uve­deny v níže v tabulce. Srov­nání vychází z apli­kace GC pou­ží­va­jící jednu láhev vodíku týdně při ceně 45 € za láhev.

Láhev vysoce čis­tého helia stojí cca 500 €. Gene­rá­tor vodíku dodává > 800ml/min.

Laboratorní generátory plynu Parker - Aplikace

Gene­rá­tory vodíku

pro pou­žití v ply­nové chro­ma­to­gra­fii (GC) a ply­nové chro­ma­to­gra­fii s hmot­nostní spek­tro­me­t­rií (GC/MS) jako nosný plyn. Gene­rá­tory plyn­ného vodíku ultra vysoké čis­toty Par­ker domnick hun­ter H-MD nabí­zejí opti­mální kom­bi­naci bez­peč­ného pro­vozu, spo­leh­li­vosti, výkonu a níz­kých nákladů na vlast­nic­tví. S vyu­ži­tím osvěd­čené tech­no­lo­gie PEM (mem­brána pro­pouš­tě­jící pro­tony) se vodík vyrábí podle potřeby z dei­o­ni­zo­vané vody a elek­trické ener­gie, při níz­kém tlaku a s mini­mál­ním skla­do­va­ným množ­stvím. Ino­va­tivní řídicí soft­ware umož­ňuje bez­kon­ku­renční pro­vozní bez­peč­nost a spolehlivost.

Gene­rá­tory H-MD dodá­vají nosné plyny pro GC a GC / MS, kromě všech zná­mých detek­torů spa­lin, které jsou běžně pou­ží­vané v dneš­ních labo­ra­tor­ních sys­té­mech. Čtyři modely gene­rá­torů pra­cují při těchto prů­to­cích: 160 ml / min, 250 ml / min, 500 ml / min a 1100 ml / min. Gene­rá­tory vodíku jsou k dis­po­zici se soft­warem Remote Networ­king (dál­ková síť). Soft­ware Remote Networ­king umož­ňuje aktivní řízení až 27 gene­rá­torů vodíku z jed­noho cen­t­rál­ního počí­tače a umož­ňuje řazení gene­rá­torů do kaskády.

Vlastnosti:

 • Odstra­ňuje nebez­pečné vodí­kové lahve z pracoviště
 • Jed­no­du­chá insta­lace a obsluha
 • Kom­paktní, spo­leh­livý s mini­mální údržbou
 • Dodává bez pře­ru­šení vodík o čis­totě až 99,99995%, prů­toku až 1100 ml / min a tlaku 6,9 bar
 • 2 roky stan­dardní záruka na elek­tro­nický článek
 • Voli­telné auto­ma­tické napouš­tění vody a vzdá­lené síťové funkce

Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu

pro detekci spa­lin v ply­nové chro­ma­to­gra­fii. Gene­rá­tory nulo­vého vzdu­chu UHP-ZA Par­ker domnick hun­ter pro­du­kují nepře­tr­žitý proud vzdu­chu pros­tého orga­nic­kých nečis­tot z exter­ního zdroje suchého stla­če­ného vzdu­chu a nabí­zejí vyni­ka­jící meze detekce, čímž pře­ko­ná­vají jiné druhy dodá­vek vzdu­chu. Prů­toky se pohy­bují od 1 l / min do 30 l / min.

Gene­rá­tory UHP-ZA mají odní­ma­telný horní panel usnad­ňu­jící pří­mou mon­táž jaké­ho­koli gene­rá­toru vodíku Par­ker domnick hun­ter. Sto­ho­va­telný sys­tém tvoří ino­va­tivní, modu­lární čer­pací sta­nici FID (pla­me­nově ioni­zač­ního detek­toru) vhod­nou pro všechny známé spa­lo­vací detek­tory v ply­nové chro­ma­to­gra­fii jako FID, FPD (pla­me­nově foto­me­t­rický detek­tor) a NPD (dusíko-fosforový detek­tor). Gene­rá­tory UHP-ZA lze také pou­žít v mnoha jiných che­mic­kých ana­lý­zách a apli­ka­cích bio­tech­no­lo­gií, včetně tvorby zdro­jo­vého plynu pro kapa­li­no­vou chro­ma­to­gra­fie (LC / MS), nulo­vého plynu a spa­lo­va­cího plynu pro ana­ly­zá­tory uhlo­vo­díků, kalib­rač­ního plynu a ředi­cího plynu.

Vlast­nosti:

 • Vzduch pro detek­tory spa­lo­vání GC, mimo­řádně vysoké čis­toty, bez orga­nic­kých nečistot
 • Vyšší roz­li­šení a detekční limity analýzy
 • Kom­paktní, spo­leh­livý, vyža­du­jící mini­mální pozor­nost obsluhu a údržbu
 • Eli­mi­nace neprak­tic­kých a poten­ci­álně nebez­peč­ných tla­ko­vých lahví
 • Doba návrat­nosti obvykle kratší než 24 měsíců
 • K dis­po­zici jsou modely obslu­hu­jící až 75 detek­torů FID

Gene­rá­tory nulo­vého dusíku ultra vysoké čistoty

Gene­rá­tory nulo­vého dusíku Par­ker domnick hun­ter vyu­ží­vají robustní, v terénu osvěd­če­nou tech­no­lo­gii k výrobě dusíku ultra vysoké čis­toty pro apli­kace pří­dav­ného a nos­ného plynu v ply­nové chro­ma­to­gra­fii. Zabu­do­vaný vyhří­vaný pla­ti­nový kata­ly­zá­tor zajiš­ťuje kva­litní nosný dusík bez orga­nic­kých nečis­tot do <0,1 ppm. Gene­rá­tory posky­tují nepře­tr­žitý proud dusíku ultra vysoké čis­toty o kon­fi­gu­raci „plug + play“ jed­notky. K dis­po­zici jsou modely s vesta­vě­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj, mají mimo­řádně tichý pro­voz a jsou plně schvá­leny pro pou­žití hlav­ními výrobci labo­ra­tor­ních pří­strojů. Ino­va­tivní kon­strukce se vyzna­čuje úspor­ným pro­vo­zem, což pro­dlu­žuje život­nost kom­pre­soru a výrazně sni­žuje pro­vozní náklady.

Vlast­nosti:

 • Dusík o mimo­řádně vysoké čis­totě, bez orga­nic­kých nečistot
 • Úsporný režim jako stan­dard, pro­dlou­žená život­nost kompresoru
 • Ide­ální pro apli­kace s pří­dav­ným a nos­ným ply­nem v ply­nové chro­ma­to­gra­fii, včetně ECD (detekce záchytu elektronů)
 • Zabu­do­vaný bez­mazný kom­pre­sor s vyspě­lou tech­no­lo­gií sni­žo­vání hluku
 • Eli­mi­nace neprak­tic­kých a poten­ci­álně nebez­peč­ných tla­ko­vých lahví
 • Kom­paktní, spo­leh­livý, s mini­mál­ními nároky na obsluhu a údržbu

Laboratorní generátor dusíku Parker - Domnick Hunter - Aplikace

Parker Domnick Hunter - Logo
Parker Hiross - Logo
Parker Zander - Logo