Úvod  /  Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu

Kondenzační sušič Parker Hiross PoleStar SmartStla­čený vzduch je ener­ge­tické médium s vyso­kou užit­nou hod­no­tou, který se pou­žívá jako bez­pečný, vysoce výkonný a spo­leh­livý zdroj ener­gie 90 % výrob­ních pod­niků prak­ticky ve všech prů­mys­lo­vých odvětvích.

Tla­kový vzduch obsa­huje vodu, nečis­toty, čás­tice uvol­něné opo­tře­be­ním a roz­klá­da­jící se mazivo jejichž směs tvoří nežá­doucí kon­den­zát, často kyselé povahy. Všechny roz­vody stla­če­ného vzdu­chu trpí podob­nými pro­blémy zne­čiš­tění vzdu­chu. Pokud nejsou vlh­kost, olej a další nečis­toty odstra­něny, v sys­tému stla­če­ného vzdu­chu dochází ke korozi potrub­ních tras, zaná­šení ven­tilů, opo­tře­bení strojů a nástrojů a ke ško­dám na zaří­zení. To má za násle­dek vyšší pro­vozní náklady, možné pro­stoje a sní­že­nou kva­litu výrobků.

Úprava stla­če­ného vzdu­chu s níz­kými pro­voz­ními náklady

U vše­o­bec­ných prů­mys­lo­vých apli­kací je základ­ním člán­kem úpravy stla­če­ného vzdu­chu jeho sušení, které se pro­vádí pomocí kon­den­zač­ního sušiče. Často je výběr kon­den­zač­ního sušiče zalo­žen pouze na poři­zo­vací ceně a dostup­nosti, při­čemž se nebere v úvahu sku­tečná kva­lita dodá­va­ného vzdu­chu nebo dlou­ho­dobé pro­vozní náklady. Nákupní cena kon­den­zač­ního sušiče při­tom tvoří cca 25 % cel­ko­vých nákladů za dobu pěti let. Zbý­va­jí­cích 75 % při­padá na přímé a nepřímé pro­vozní náklady.

Nedo­sta­tečně dimen­zo­vaný sušič (resp. jeho tepelné výmě­níky) nebo méně účinné sepa­rá­tory vlh­kosti vytvá­řejí vel­kou tla­ko­vou ztrátu na sušiči. To způ­so­buje zvý­šení pro­voz­ních nákladů a nesta­bi­litu ros­ného bodu vzdu­chu. Proto je potřeba věno­vat výběru sušiče i ostat­ního zaří­zení úpravy stla­če­ného vzdu­chu dosta­teč­nou pozornost.

Kondenzační sušič Parker StarlettePlus-E - ZapojeníKondenzační sušič Parker StarlettePlus-E

K dal­ším důle­ži­tým prv­kům v pro­cesu úpravy vzdu­chu patří dochla­zo­vače chla­zené vodou nebo vzdu­chem, cyk­lo­nové odlu­čo­vače, tan­de­mové sušiče ANTARES, fil­try nebo odvá­děče kondenzátu.

Parker Domnick Hunter - Logo
Parker Hiross - Logo
Parker Zander - Logo