Úvod  /  Technické plyny, CNG, bioplyny, sterilní filtrace

Technické plyny, CNG, bioplyny, sterilní filtrace

Úprava bio­plynu

Bio­plyn je obvykle nasy­cen kapal­nou vlh­kostí a může obsa­ho­vat pra­chové čás­tice. Vlh­kost a prach musí být stejně jako další nežá­doucí kon­ta­mi­nace z bio­plynu odstra­něny, jeli­kož způ­so­bují korozi, opo­tře­bení a poško­zení tech­no­lo­gie. Hlav­ním prv­kem úpravy bio­plynu je jeho vysu­šení, které se pro­vádí zchla­ze­ním na + 1°C v tepel­ném výmě­níku plyn / chla­dicí kapa­lina při vyu­žití stroj­ního chla­zení s velmi níz­kou vstupní tep­lo­tou média. Dal­ším nut­ným kro­kem je odlou­čení zkon­den­zo­vané vlh­kosti a odstra­nění mecha­nic­kých nečis­tot v odlu­čo­vači kon­den­zátu (chemistru).

Tepelné výměníky Parker Hiross

Par­ker Hiross Bio­Energy výrobky pro sys­témy úpravy bioplynu

 • strojní jed­notky pro chla­zení bio­plynu (Hyper­cool BioEnergy)
 • dochla­zo­vače a odlu­čo­vače vlh­kosti z bio­plynu (Hyper­sep BioEnergy)
 • odvá­děče kon­den­zátu a nečis­tot (Hyper­drain BioEnergy)

Sys­témy Par­ker Hiross Bio­Energy jsou kon­stru­o­vány pro vysoce účinné a spo­leh­livé odstra­nění nežá­dou­cího kon­den­zátu a nečis­tot. Hlavní hod­notu, kte­rou pro­vo­zo­va­telé zís­kají při insta­laci těchto sys­témů je spo­leh­livý pro­voz s vyšší ener­ge­tic­kou vyu­ži­tel­ností bio­plynu a ochrana tech­no­lo­gie proti zvý­še­ném opo­tře­bení nebo poško­zení. Před­mě­tem dodá­vek jsou kom­plexní řešení sys­tému chla­zení — sušení, zdroj chladu, návrh trub­ko­vých tepel­ných výmě­níků a prvků pro sepa­raci vlh­kosti a nečistot.

Filtry Parker BioEnergyChladič Parker Hiross Hyperchill plus BioEnergy

Dochla­zo­vače Hyper­Cool BioEnergy

 • trub­kov­nice s žeb­ro­va­nými trub­kami z nere­zové oceli
 • vysoká tep­losměnná kapacita
 • pro­voz s velmi níz­kou a opti­málně říze­nou tep­lo­tou výstup­ního plynu

Parker - Úprava bioplynuOdlu­čo­vače Hyper­sep BioEnergy

 • sta­bilní 99% účin­nost odlou­čení i v pří­padě pro­měn­li­vého průtoku
 • velmi nízká tla­ková ztráta
 • snadný pří­stup pro účely údržby, vymě­ni­tel­nost chemistru
 • paten­tová ochrana

Odvá­děče kon­den­zátu Hyper­drain BioEnergy

 • spo­leh­livý a účinný odvod kon­den­zátu i při velmi níz­kém pře­tlaku plynu
 • kon­strukce pro pro­voz se silně kon­ta­mi­no­va­ným kondenzátem
 • auto­ma­tický pro­voz bez pří­vodu elek­trické ener­gie a bez úniku plynu
 • spe­ci­ální povr­chová ochrana Hiroshield pro pro­voz ve velmi koroz­ním prostředí

Chla­dicí zaří­zení Hyper­chill BioEnergy

 • spe­ci­ální anti­ko­rozní povr­chová úprava kon­den­zá­torů a mědě­ného potrubí pro pro­voz v agre­siv­ním prostředí
 • kom­paktní kon­strukce s inte­gro­va­ným čer­pa­dlem a zásobní nádrží chla­dicí kapaliny
 • jed­no­du­chá a rychlá instalace
 • přesné řízení výstupní tep­loty kapaliny
 • spo­leh­livý pro­voz v extrém­ních tep­lot­ních podmínkách
 • nízké pro­vozní náklady

Odstra­ňo­vání silo­xanů ze sklád­ko­vého bioplynu

V našem výrob­ko­vém port­fo­liu najdete také sys­témy slou­žící k odstra­ňo­vání silo­xanů ze sklád­ko­vého bioplynu.

Roz­ší­ření nabízí kom­plexní řešení úpravy bio­plynu pro

 • kom­bi­no­va­nou výrobu tepla a elektřiny
 • mož­nosti dodá­vek bio-metanu do roz­vodné sítě zem­ního plynu
 • zís­kání plynu pro pohon vozidel

Procesní filtrace kapalin a nápojů

Parker - Procesní filtrace pivaV moder­ních výrob­ních pro­vo­zech, a to včetně potra­vi­nář­ských pro­vozů, je pou­žití stla­če­ného vzdu­chu, plynů, páry a dal­ších pro­ces­ních teku­tin naprosto stě­žejní. Ať už stla­čený vzduch při­chází do pří­mého kon­taktu s výrobky nebo se pou­žívá pro auto­ma­ti­zaci výrob­ních pro­cesů nebo balení výrobků, jeho ply­nulá dodávka v pří­slušné kva­litě (často ste­rilní) je nezbyt­ností.

Nedo­sta­tečně ošet­řený stla­čený vzduch obsa­huje z tohoto pohledu řadu nebez­peč­ných škod­li­vin a nečis­tot, které v potra­vi­nář­ství mohou být zdra­vot­ním rizi­kem. Mož­nost mik­ro­bi­ální kon­ta­mi­nace v prů­běhu tech­no­lo­gic­kých pochodů výrazně vzrůstá zejména ve vlh­kém pro­středí a za zvý­šené teploty.

Kva­litní fil­trace kapa­lin a vzdu­chu pro spl­nění hygi­e­nic­kých předpisů

Vyspělé země proto mají pro výrobu potra­vin a nápojů přísné právní před­pisy a striktní hygi­e­nické normy. V Evropě platí naří­zení 852/2004 o hygi­eně potra­vin. Hygi­e­nické před­pisy obvykle zava­zují výrobní pod­niky k zave­dení sys­tému bez­peč­ných potra­vin FSMS (Food Safety Manage­ment Sys­tem), který vychází z prin­cipů ana­lýzy rizik HACCP (Hazard Ana­ly­sis Cri­ti­cal Con­t­rol Points). Řada pod­niků proto zavádí sys­tém řízení bez­peč­nosti potra­vin — ISO 22000.

Úprava vzdu­chu pro potra­vi­nář­ské účely odstra­ňuje násle­du­jící znečištění

 • vlh­kost a vodní páry, atmo­sfé­rický prach, mikroorganismy
 • olej ve všech for­mách, aerosoly
 • rez a otěr z potrubí

Pro­cesní fil­trace kapa­lin a nápojů / úprava vzdu­chu pro potra­vi­nář­ských a balicí prů­mysl je tech­nicky kom­plexní pro­ble­ma­tika a je potřeba u tzv. dýcha­cích / ven­ti­lač­ních fil­trů poskytnout zadávací podmínky.

Procesní filtrace vzduchu Parker

Studená mikrobiologická stabilizace piva

Parker - Procesní filtrace pro pivovarnictvíKon­cová mem­brá­nová mik­ro­fil­trace před plněním

Lepší sen­zo­rika piva ve srov­nání s pasterizací

 • Stu­dená sta­bi­li­zace piva (mik­ro­fil­trace) ucho­vává jedi­neč­nou původní cha­rak­te­ris­tiku piva a v porov­nání s pas­te­rací lze docí­lit čer­stvé a při­ro­zené chuti bez pas­te­rační pachuti
 • Mate­ri­á­lové vlast­nosti fil­trační mem­brány Par­ker se vyzna­čují níz­kou adsorpcí a tím mini­ma­li­zují ztrátu žádou­cích slo­žek piva a zacho­vá­vají pěnivost

Voli­telný para­metr zachy­co­vací schop­nosti fil­trace Par­ker domnick hunter

 • Mik­ro­fil­trace umí odstra­nit veš­keré mik­ro­or­ga­nismy z piva, je rov­něž účinná proti vývo­jo­vých stá­diím mik­ro­or­ga­nismů, jako spóry a cysty, jenž jsou rezistentní vůči teplu při pasterizaci
 • Pokud je pro pivo­var dosta­ču­jící pouze odstra­nění kva­si­nek z piva (ne bak­te­rií), sys­tém umož­ňuje vyu­žití ade­kvát­ních fil­trač­ních ele­mentů (méně ost­rých), avšak s abso­lut­ním záchy­tem kva­si­nek (při niž­ších eko­no­mic­kých nákladech)

Garan­to­vané výsledky i při nad­stan­dardně vysoké mik­ro­bi­ální zátěži vstup­ního piva

 • Nej­vyšší účin­nost záchytu kva­si­nek a bak­te­rií v porov­nání s jinými zave­de­nými fil­tra­cemi (až 107) bez ohledu na vstupní mik­ro­bi­o­lo­gic­kou zátěž
 • Řádově vyšší účin­nost fil­trace s prak­ticky 100% zachy­co­vací schop­ností, ve srov­nání s MMS filtrem
 • Před zahá­je­ním každé fil­trace lze snadno otes­to­vat inte­gritu (nepo­ru­še­nost) fil­trač­ních ele­mentů a ově­řit tak jejich maxi­mální účinnost

Výrazně delší trvan­li­vost sta­bi­li­zo­va­ného piva

 • Stu­dená sta­bi­li­zace zajiš­ťuje jedi­nečné vlast­nosti piva po celou dobu jeho životnosti
 • Garan­to­vaná “nula” kva­si­nek na výstupu piva z fil­tru — v tako­vém pří­padě je mik­ro­bi­o­lo­gická sta­bi­lita časově neo­me­zená

Membránové filtry BEVPOR BR pro pivovarnictví

Parker - Membránové filtry pro pivovarnictvíOchraňují jedinečné vlastnosti piva odstraněním kvasinek a dalších mikroorganismů přispívajících ke kazivosti piva a dokáží zajistit jeho mikrobiální stabilitu při studené stabilizaci.

Funkční vlastnosti

 • Certifikované odstranění organismů způsobujících kazivost piva
 • Inertní konstrukční materiály
 • Možnost opakovaného testování integrity
 • Nedílnou součástí je hloubková vrstva předfiltrace
 • Efektivní filtrační plocha (0,8 m2 / modul 10″)
 • Optimalizovaná struktura membrány z PES

Výhody

 • Zajišťuje mikrobiální stabilitu piva
 • Zachovává unikátní charakteristiky piva
 • Zaručuje účinnost filtrace
 • Zvyšuje propustnost vložky
 • Maximalizuje provozní efektivitu
 • Minimalizuje propustnost až do zablokování
Parker Domnick Hunter - Logo
Parker Hiross - Logo
Parker Zander - Logo