Úvod  /  Rozvody vzduchu Transair

Rozvody vzduchu Transair

Parker - Rozvody vzduchu Transair

Transair je sys­tém určený pře­de­vším pro roz­vody stla­če­ného vzdu­chu. Je kon­ci­po­ván jako sta­veb­nice, jejíž sou­částí jsou jed­not­livé spo­jo­vací prvky, trubky a pry­žové hadice. Sys­tém spl­ňuje tech­nické poža­davky, které jsou v sou­časné době na tyto roz­vody kla­deny, a to pře­de­vším rychlá mon­táž a snadná demon­táž, jed­no­du­chá roz­ši­ři­tel­nost, nízké tla­kové ztráty, tuhost sys­tému a zacho­vání čis­toty media. Sys­tém lze pou­žít jako cen­t­rální roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu nebo i jako dílčí roz­vod, např. podél výrob­ních linek, kde se uplatní jeho vari­a­bi­lita. Kon­strukce odbo­ček, které zabra­ňují pře­stupu kon­den­zátu, umož­ňuje roz­vod pou­žít i tam, kde nejsou insta­lo­vány sušičky vzduchu.

Transair lze pou­žít i pro roz­vody dusíku, inert­ních plynů a vakua.

Parker - Rozvody vzduchu Transair - Trubky a spojeníHlavní výhody:

  • rychlá mon­táž, rychlé změny v rozvodu
  • vysoká prů­toč­nost a nízké tla­kové ztráty
  • vysoká těs­nost — mini­mální úniky stla­če­ného vzduchu
  • stálá kva­lita vzdu­chu — garance dle ISO 8573–1
  • nízká hmot­nost
  • odol­nost vůči korozi
  • nulové náklady na údržbu
Parker Domnick Hunter - Logo
Parker Hiross - Logo
Parker Zander - Logo