Úvod  /  Filtrace stlačeného vzduchu a zpracování kondenzátu

Filtrace stlačeného vzduchu a zpracování kondenzátu

Filtrace stlačeného vzduchu Parker Domnick Hunter - Filtry OIL-XZne­čiš­tění stla­če­ného vzdu­chu před­sta­vuje pro moderní výrobní pod­niky sku­tečný pro­blém. Stla­čený vzduch je velmi často klí­čové médium pro výrobní pro­cesy, ať už vzduch při­chází do pří­mého kon­taktu s výrobky nebo slouží k auto­ma­ti­zaci pro­cesů či zajiš­ťuje hnací sílu pří­sluš­ného výrob­ního pochodu. Spo­leh­livá dodávka čis­tého suchého vzdu­chu je zásadní pro zajiš­tění efek­tivní pod­ni­kové výroby.

Výrobní řada fil­trů stla­če­ného vzdu­chu OIL-X EVOLUTION je navr­žena tak, aby spl­ňo­vala veš­keré poža­davky na jakost. S vyu­ži­tím tech­nik pou­ží­va­ných v letec­kém prů­myslu se poda­řilo opti­ma­li­zo­vat směr prou­dění vzdu­chu těle­sem i vlož­kou fil­tru. Výsled­kem je pod­statné sní­žení prů­to­ko­vých tur­bu­lencí a tla­kové ztráty. Opti­mální prou­dění je klí­čo­vým fak­to­rem ke sní­žení pro­voz­ních nákladů u sys­témů fil­trace stla­če­ného vzduchu

Fil­try a fil­trační vložky mohou na první pohled vypa­dat stejně, ale jejich funkč­nost stejná není.

Fil­try šesti nej­pro­dá­va­něj­ších firem z oblasti stla­če­ného vzdu­chu byly tes­to­vány oproti fil­t­rům OIL-X EVOLUTION. Sle­do­vala se účin­nost fil­trace a spo­třeba ener­gie s těmito výsledky:

  • 83% běž­ných fil­trů a 67% vysoce účin­ných fil­trů nespl­nilo dekla­ro­va­nou účin­nost odstra­nění oleje
  • 50% tes­to­va­ných fil­trů neu­vedlo počá­teční tla­ko­vou ztrátu při zatížení
  • 67% běž­ných fil­trů a 33% vysoce účin­ných fil­trů uvá­dě­jí­cích počá­teční tla­ko­vou ztrátu při zatí­žení nespl­nilo dekla­ro­vané hodnoty
  • 0% běž­ných fil­trů spl­nilo dekla­ro­vané para­me­try odstra­nění oleje a tla­kové ztráty při zatížení
  • 17% vysoce účin­ných fil­trů spl­nilo dekla­ro­vané para­me­try odstra­nění oleje a tla­kové ztráty při zatížení

Účin­nost fil­trů OIL-X Evo­lu­tion byla ově­řena nezá­vis­lou spo­leč­ností Lloyds Regis­ter a spl­ňuje poža­davky norem ISO 8573, ISO8573-1 aISO 12500.

Náklad­ným pro­blémů s čis­to­tou stla­če­ného vzdu­chu je možné snadno pře­de­jít insta­lací vysoce účin­ných sušičů PNEUDRI vyba­ve­ných fil­trací OIL-X Evo­lu­tion. Tato souprava je vhodná pro libo­volný typ kom­pre­su­oru a pro jakou­koli aplikaci.

Filtrace stlačeného vzduchu Parker Domnick Hunter - OIL-X - Aplikace

Parker Domnick Hunter - Logo
Parker Hiross - Logo
Parker Zander - Logo