Úvod  /  Průmyslové generátory dusíku

Průmyslové generátory dusíku

Průmyslový generátor dusíku Parker Domnick HunterGene­rá­tory dusíku NIT­RO­Source PSA obsa­hují dvou­pro­sto­rové adsorpční komory z pře­tla­čo­va­ného hli­níku, které jsou napl­něny uhlí­ko­vým mole­ku­lár­ním sítem. Čistý stla­čený vzduch vstu­puje do spodní části pra­covní komory, která právě vyvíjí dusík a proudí přes mole­ku­lové síto smě­rem nahoru. Kon­ta­mi­nu­jící látky – kys­lík a ostatní sto­pové plyny – jsou zachy­ceny v mole­ku­lár­ním sítu, při­čemž mole­kuly dusíku jsou pro­pouš­těny přes mole­ku­lární síto. Sou­časně ve druhé koloně pro­bíhá režim rege­ne­race, při­čemž se z mole­ku­lár­ního síta vyloučí všechny kon­ta­mi­nu­jící látky.

Nový kon­cept vyu­žívá spo­leh­li­vou metodu tla­kové cyk­lické adsorbce (Pres­sure Swing Adsorp­tion — PSA), kte­rou dopl­ňuje o zcela nový spe­ci­ální sys­tém „ekva­li­zace tlaků“ a je nově dopl­něn uni­kát­ním sys­té­mem řízení Energy Saving Tech­no­logy — EST. Vyrov­ná­vá­ním pře­tlaku v adsorbč­ních komo­rách s mole­ku­lár­ním sítem (Car­bon Molecu­lar Sieve — CMS) během pra­cov­ních cyklů je dosa­ženo značně niž­šího poměru mezi potřeb­ným  množ­stvím  stla­če­ného  vzdu­chu a výstup­ním obje­mem dusíku (v prů­měru o 20 %), a tím ke znač­ným úspo­rám energie.

Gene­rá­tory dusíku nové gene­race NIT­RO­Source Par­ker domnick hun­ter jsou sta­věny pro výstupní tlak dusíku až 13 bar g, což zna­mená další eko­no­mický pří­nos, pokud vez­meme v úvahu, že není nutné sta­nici výroby plynu dopl­ňo­vat o dotla­čo­vací kompresor.

Hlavní para­me­try gene­rá­torů dusíku NITROSource:

  • Trvale řízená čis­tota dusíku zabu­do­va­ným ana­ly­zá­to­rem včetně ByPass
  • Nízká měrná spo­třeba stla­če­ného vzduchu
  • Pro­sto­rová nená­roč­nost při insta­laci a nízké ser­visní náklady — pro­hlídka 1x ročně
  • Uni­kátní sys­tém řízení EST
  • Život­nost 10 a více let bez nut­nosti výměny mole­ku­lár­ního síta

Gene­rá­tory NIT­RO­Source je bez­peč­nější, spo­leh­li­vější a lev­nější alter­na­ti­vou k vyso­kotla­kým ply­no­vým lah­vím. To se týká nejen dusíku, jenž je poža­do­ván pro mikro elek­tro­tech­nické mon­táže, potra­vi­nář­ské účely, balení v ochranné atmo­sféře, ale běžně i plynu pro bez­o­lov­naté pájení, řezání lase­rem, vstři­ko­vání plas­tic­kých hmot, tepelné zpra­co­vání, výrobu polo­vo­dičů či pro labo­ra­torní procesy.

Průmyslový generátor dusíku Parker Domnick Hunter - Sestava

Parker Domnick Hunter - Logo
Parker Hiross - Logo
Parker Zander - Logo